Hoe vertaal je de coniunctivus imperfectum?

Onvervulbare wens (irrealis) Een onvervulbare wens wordt weergegeven door een conjunctivus imperfecti voor het heden of een conjunctivus plusquamperfecti voor het verleden. Vertaling (bij esse, ‘zijn’): Was ik maar (impf.) / was ik maar geweest (plqpf.)

Hoe vertaal je coniunctivus Praesens Latijn?

Een goed voorbeeld in het Nederlands van deze modus is “leve de koning”, waarbij ‘leve’ dus een aantonende wijs is. Vaak wordt de coniunctivus in de tegenwoordige tijd vertaald met het woord ‘moge’: “moge hij een voorspoedige reis hebben.”

Hoe vertaal je de Praesens?

Het praesens is in het Latijn het tempus van het werkwoord dat in het Nederlands meestal te vertalen is met een onvoltooid tegenwoordige tijd. Er zijn verschillende wijzen: indicatief, imperatief, conjunctief, infinitief. Er bestaat ook een adjectivum verbale in het praesens: het participium.

Wat is het verschil tussen Indicativus en coniunctivus?

In een indicativus stelt de spreker een feit, een werkelijkheid vast, die in het heden, verleden of toekomst gebeurt, is gebeurd of zal gebeuren. In een coniunctivus neemt de spreker afstand tot de realiteit van de handeling: de spreker wil iets uitdrukken, wat misschien geen realiteit is of is geweest.

Hoe vertaal je de Optativus?

De optatief (Latijn: optativus, optare = wensen) is, in de grammatica van de Indo-Europese talen en met name van het Grieks, een van de persoonlijke wijzen (of modi) van het werkwoord. In het Oudgrieks kende men naast de indicatief (aantonende wijs, vb. “hij loopt.”), de imperatief (gebiedende wijs, vb.

Hoe vertaal je perfectum Latijn?

Vervoeging

a-stam vertaling clamare
1e persoon mv clamav-imus wij hebben geroepen / riepen
2e persoon mv clamav-istis jullie hebben geroepen / riepen
3e persoon mv clamav-e-runt zij hebben geroepen / riepen
Nederlands

Hoe vertaal je een indicatief perfectum?

Het (plusquam)perfectum is een tijd van het Latijn, een verleden tijd om precies te zijn.

a-stam e-stam Vertaling
voca-v-era-s monu-era-s Jij had geroepen
voca-v-era-t monu-era-t Hij had geroepen
voca-v-era-mus monu-era-mus Wij hadden geroepen
voca-v-era-tis monu-era-tis Jullie hadden geroepen

Hoe vertaal je het imperfectum Latijn?

Vertaling. Het imperfectum kan het beste vertaald worden met onvoltooid verleden tijd (ik riep, ik liep, ik werkte etc.).

Waarom Coniunctivus?

Met de coniunctivus neemt de spreker afstand tot de realiteit van de handeling; wat hij zegt is misschien geen realiteit (geweest), maar hij heeft er wel een mening over. Het Nederlands gebruikt geen coniunctivus meer, behalve in uitdrukkingen als ‘lang leve de koningin!

Wat is het Indicativus Latijn?

Latijnse benaming van aantonende wijs.

Hoe vertaal je de Optativus Grieks?

Hoe vertaal je Potentialis?

= Objectief constateren en meedelen van een feitelijk aanwezige mogelijkheid. Dixerit quispiam. – Iemand zou gezegd / een opmerking kunnen hebben.